NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 7., 8., 9. raz.

Osnovna šola poleg obveznih predmetov, obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja tudi pouk neobveznih izbirnih predmetov, in sicer tuj jezik – na naši šoli je to francoščina.  

Če se učenec odloči za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta, ga mora obiskovati do konca šolskega leta. Prisotnost učenca pri predmetu se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost morajo starši opravičiti. Znanje se pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje številčno, zaključna ocena se vpiše v spričevalo.

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjeni program šole, zato bodo potekali po pouku.

Predmet bomo izvajali le, če bo prijavljeno zadostno število učencev v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.

Podrobnejši učni načrti neobveznih izbirnih predmetov so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osn ovno_solstvo/osnovno_solstvo/program/