OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 7., 8., 9. raz.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

 • Predmeti so razdeljeni v dva sklopa: družboslovno-humanistični in naravoslovno-tehnični sklop. Izbirate lahko iz kateregakoli sklopa.
 • Izbrati morate dve uri izbirnih predmetov na teden, lahko pa tudi tri ure, vendar morajo  soglasje podpisati starši. Za vsak predmet je predvidena ena ura tedensko, le pri tujem  jeziku sta dve uri na teden.
 • Vsi izbirni predmeti se ocenjujejo, ocene so vpisane v predpisano dokumentacijo in se vpišejo tudi v spričevalo ob zaključku šolskega leta.
 • Glede na naravo predmeta se lahko učitelj odloči, da bo delo potekalo po vsebinskih in časovnih sklopih, to je 2 uri ali več naenkrat. 
 • Istega izbirnega predmeta ne smete izbrati večkrat, razen če gre za nadaljevalne izbirne predmete (npr. jeziki, likovno snovanje …)
 • V izjemnih primerih se lahko septembra premislite, vendar zaradi vaše odločitve skupina ne sme biti ukinjena, odločite pa se lahko le za skupino, kjer je še »prostor«,  kjer normativ torej še dopušča številčno povečanje.
 • Izbirni predmeti, ki jih boste izbrali, so obvezen del vašega urnika, zato jih morate  obvezno obiskovati. 

Učenci lahko izbirate med:

 • triletnimi predmeti (npr. jeziki: učenec jih izbere vsa tri leta, lahko tudi pa manj),
 • triletnimi predmeti, lahko tudi krajšimi (izvajajo se lahko v 7., 8. ali 9. razredu, lahko tudi vsa tri leta),
 • enoletni predmeti, vezani na razred (ponudi se jih samo v določenem razredu),
 • enoletni predmeti (trajajo samo eno leto in jih učenec ne more ponovno izbrati, če jih je že obiskoval).

PRAVICA DO UVELJAVLJANJA OPROSTITVE SODELOVANJE PRI IP

Učenci, ki obiskujete glasbeno šolo z javno veljavnim programom, lahko uveljavljate  pravico do oprostitve sodelovanja pri izbirnih predmetih pri eni uri ali v celoti. V obeh primerih morajo starši pred zaključkom šolskega leta (po junijskem vpisu v glasbeno šolo) šoli podati pisno vlogo, v kateri naj navedejo, ali prosite za oprostitev sodelovanja pri eni ali dveh urah. K vlogi je potrebno priložiti tudi potrdilo o vpisu v glasbeno šolo za šolsko leto 2021/2022. Če se boste v glasbeno šolo vpisali naknadno (avgustovski rok), lahko potrdilo o vpisu prinesete naknadno, vendar najkasneje do 31. avgusta 2021.

Če se želite še podrobneje seznaniti s cilji in vsebinami posameznih izbirnih predmetov, si lahko na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (http://www.mss.gov.si/) preberete učne načrte za vsakega od njih.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Osnovna šola poleg obveznih predmetov, obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja tudi pouk neobveznih izbirnih predmetov, in sicer tuj jezik – na naši šoli je to francoščina.  

Če se učenec odloči za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta, ga mora obiskovati do konca šolskega leta. Prisotnost učenca pri predmetu se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost morajo starši opravičiti. Znanje se pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje številčno, zaključna ocena se vpiše v spričevalo.

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjeni program šole, zato bodo potekali po pouku.

Predmet bomo izvajali le, če bo prijavljeno zadostno število učencev v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.

Izpolnjeno prijavnico vrnite do TORKA, 1. junija 2021, razredniku.

Na prijavnico vpišite tudi nadomestne predmete. Ti bodo nadomestili izbrane, če jih, zaradi premajhnega števila prijav, ne bomo izvajali. Če tudi nadomestnih predmetov ne bo mogoče izvajati, vas bomo povabili na razgovor, na katerem  se boste odločili za ostale predmete iz izbora.

Več o izbirnih predmetih in opise posameznih predmetih si lahko preberete v spodnji publikaciji:

PUBLIKACIJA IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE OD 7. DO 9. RAZREDA za šol. l. 2021-22

Vloge:

Prijavnica obvezni in neobvezni izbirni predmeti za 7. – 9. raz.

VLOGA ZA OPROSTITEV OBISKOVANJA POUKA OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

SOGLASJE STARŠEV ZA 3 URE OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Obvestilo učencem in staršem o izbirnih predmetih:

OBVESTILO IZBIRNI PREDMETI 7. – 9. RAZRED