PRVI TUJI JEZIK ANGLEŠČINA 1. raz.

V skladu z 22. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63/13) se za učence 1. razreda izvaja pouk prvega tujega jezika kot neobvezni predmet (S šolskim letom 2016/17 se je prvi tuji jezik – angleščina uvedel kot obvezni predmet tudi v 2. razredu osnovne šole, s šolskim letom 2017/18 pa se uvaja kot obvezni predmet še v 3. razredu.).

POSTOPEK IZBIRE IN OBLIKOVANJE SKUPIN za 1. razred

  • Učenci lahko izberejo 2 uri neobveznega izbirnega predmeta PRVI TUJI JEZIK ANGLEŠČINA.
  • Učna skupina za izvajanje se oblikuje za najmanj 8 učencev, v skupini pa je lahko največ 28 učencev.
  • Izbirni predmet je neobvezen, torej ga ni nujno izbrati. Ko pa se učenec za predmet odloči, ga mora obvezno obiskovati do konca šolskega leta. Odsotnost učenca od pouka tega predmeta so starši dolžni opravičiti, tako kot obvezne ure.
  • Izbirni predmeti se ocenjujejo, ocena se vpiše v spričevalo.
  • Neobvezni izbirni predmet sodi v razširjeni program osnovne šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med poukom. Predvidoma bomo pouk tujega jezika v 1. razredu izvajali pred poukom (predura) ali po pouku.
  • Pouk bo potekal od 1. septembra dalje dve uri tedensko.
  • Prosimo vas, da izpolnjene prijavnice vrnete (vzgojiteljici v skupini, ki jo obiskuje otrok) do TORKA, 1. 6. 2021.
  • O izbiri boste učenci in starši obveščeni pred zaključkom šolskega leta.
  • Vse dodatne informacije najdete na spletni strani šole pod zavihkom Učenci – Izbirni predmeti.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET V 1. RAZREDU – PRVI TUJI JEZIK ANGLEŠČINA (kratka predstavitev)

Pouk angleščine poteka ob igralnih in gibalnih aktivnostih, ki se pogosto menjajo in so prilagojene starostni stopnji učencev. Pri učenju se uporablja veliko konkretnega materiala, slikovnega gradiva. Učijo se skozi pesmice, recitacije, zgodbice, igro vlog … Vsebina sledi izbranim temam, ki se sicer obravnavajo v 1. razredu pri drugih predmetih.

Cilji in standardi  so v 1. razredu usmerjeni v poslušanje in slušno razumevanje ter govorjenje.

INFORMATIVNA BROŠURA ZA STARŠE:

PUBLIKACIJA NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET za 1. raz. za šol. l. 2021-22

PRIJAVNICA ZA PRVI TUJI JEZIK:

prijavnica ANGLEŠČINA – 1. razred